Menu

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat” Ludwik Pasteur

Od 2012 roku zespół członkiń, wolontariuszek i wolontariuszy Nomady, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Większość z nich nie miała nigdy możliwości podjęcia jakiejkolwiek nauki.

Pierwsze lekcje, mające na celu przygotowanie do nauki czytania i pisania w języku polskim, odbywały się przez trzy miesiące, dwa razy w tygodniu, po dwie godziny, w sali gimnastycznej, którą nieodpłatnie udostępniło nam Stowarzyszenie KEJOS The-At-Er. Założeniem tych zajęć było wyrobienie gotowości wśród dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania w języku polskim. Opierały się one głównie na wyrabianiu umiejętności manualnych, uwrażliwianiu wzroku i słuchu, ćwiczeniach ruchowych, poznawaniu i przyswajaniu języka polskiego poprzez obcowanie z nim.

Z powodu braku sali lekcyjnej zajęcia te zostały wznowione dopiero w lutym 2013 roku. Tym razem dzięki pomocy Domu Spotkań Angelusa Silesiusa została nam na ten cel użyczona sala lekcyjna w X liceum Ogólnokształcącym. Zajęcia odbywają się w tym samym trybie, dwa razy w tygodniu, popołudniami, przez dwie godziny, grupa edukatorek i edukatorów prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej dostosowanej do potrzeb i specyfiki opisywanej grupy uczniów. Celem zajęć jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród dzieci z wykluczonej mniejszości Romów rumuńskich poprzez rozwijanie umiejętności w zakresie komunikowania się, pisania i czytania jak i podniesienie poziomu wiedzy ogólnej.. Forma pracy z uczniami dopasowywana jest do możliwości wiekowych.

Konieczność dalszej nauki języka polskiego oraz zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych to najważniejsze potrzeby dzieci z tej grupy. Znajomość języka, kultury i specyfiki polskich norm społecznych zwiększa ich szanse na wkluczenie do społeczeństwa i być może rozpoczęcie formalnej edukacji.