Menu

Zespół Doradczy Wojewody Dolnośląskiego ds. Romów rumuńskich we Wrocławiu

10 czerwca 2014 Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz powołał Zespół Doradczy, który ma się zająć sytuacją Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. http://bip.duw.pl/download/2/4366/Zarzadzenienr150.pdf

W marcu Stowarzyszenie Nomada zaproponowało władzom Wrocławia i Województwa dolnośląskiego powołanie takiego zespołu

[dokument strona 1]

[strona2]

[strona3]

[Pismo do Prezydenta]

[Pismo do Wojewody]

W efekcie podjętych konsultacji Stowarzyszenie Nomada przedstawiło propozycję składu Zespołu specjalistów, w którym mieli uczestniczyć, między innymi przedstawiciele OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights (Roma and Sinti Issues) http://www.osce.org/odihr , członkowie organizacji pozarządowych, aktywiści społeczności Romów polskich, romolodzy oraz urzędnicy władz lokalnych i centralnych. Patronat nad Zespołem miał objąć Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na “Propozycję” Stowarzyszenia Nomada odpowiedziały: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [odpowiedź MSW], Dolnośląski Urząd Wojewódzki [odpowiedź Urząd Wojewódzki] oraz Urząd Miejski Wrocławia [odpowiedź Urząd Miejski].

Pod koniec kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz po raz kolejny wystąpiła do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z „prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, które pozwoliłyby rozwiązać problem koczowisk w drodze porozumienia stron lub profesjonalnych mediacji” http://www.krytykapolityczna.pl/kluby-kp/wroclaw/20140513/rzecznik-praw-obywatelskich-pisze-list-do-prezydenta-wroclawia

Zespół powołany przez Wojewodę składa się wyłącznie z przedstawicieli instytucji publicznych. Brakuje w nim reprezentantów Romów i organizacji pozarządowych, na co wskazuje Komisja Europejska w swoich zaleceniach (Selected positive initiatives -The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other EU Member States)

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states

Stowarzyszenie Nomada prezentuje także przełożone na język polski “Vademecum 10 Elementarnych Zasad Integracji Romów”, ratyfikowane przez Radę Unii Europejskiej, która wezwała Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do ich respektowania. [VADEMECUM]

 

Proces eksmisyjny Romów rumuńskich z wrocławskiego koczowiska

21 lutego odbyła się trzecia, i jak na razie ostatnia, rozprawa przed sądem rejonowym we Wrocławiu. Stowarzyszenie Nomada postanowiło zgłosić swoje uczestnictwo w sprawie sądowej jako podmiot na prawach strony http://roma.nomada.info.pl/aktualnosci/item/350-oswiadczenie-nomady. Sąd wniosek oddalił. Stowarzyszenie złożyło skargę na tę decyzję do sądu drugiej instancji. Dotychczas nie ustalono terminu rozprawy, w czasie której zapadnie decyzja o udziale Stowarzyszenia Nomada w procesie dotyczącym eksmisji Romów z koczowiska

http://roma.nomada.info.pl/aktualnosci/item/351-trzecia-rozprawa-romow . Tym samym nie jest jeszcze znana data kolejnej rozprawy w procesie Romów, który trwa od listopada 2013 roku.

 

Antyromskie publikacje w lokalnej prasie

Od wielu miesięcy Gazeta Wrocławska publikuje nierzetelne artykuły o antyromskim charakterze, które eskalują nienawiść wobec wszystkich Romów mieszkających we Wrocławiu [Gazeta Wrocławska]

Stowarzyszenie Nomada podjęło interwencję w sprawie publikacji “Lekarz: Koczowisko Romów to siedlisko chorób zakaźnych” http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3354403,lekarz-koczowisko-romow-to-siedlisko-chorob-zakaznych,id,t.html

Treść skargi Stowarzyszenia Nomada: [strona 1], [strona 2]

Na interwencję Nomady odpowiedziała m.in Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania [odpowiedź strona 1], [odpowiedź strona 2], która zwróciła uwagę na “używanie języka nie stygmatyzującego i nie naruszającego godności oraz ostrożność i empatia przy formułowaniu uogólniających opinii, szczególnie w przypadku wypowiadania takich opinii przez osoby pełniące funkcje publiczne.”

O sytuacji Romów rumuńskich we Wrocławiu i działaniach lokalnych władz można przeczytać w http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20140607/mandelt-zywe-trupy-we-wroclawiu

W marcu Związek Romów Polskich ze Szczecinka zainicjował projekt “Moda na tolerancję” http://www.modanatolerancje.romowie.com/

Każdy, kto dostrzeże akt dyskryminacji, nietolerancji, rasizmu wobec Romów może interweniować za pośrednictwem platformy internetowej czy też specjalnej infolinii.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Działania Stowarzyszenia Nomada na rzecz społeczności Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu w 2013 roku”

[RAPORT 2013]

http://roma.nomada.info.pl/

http://nomada.info.pl/

https://www.facebook.com/taborwroclaw

https://www.facebook.com/nomada.wroclaw