Menu

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce.

 

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski.

Na wyniki badań składają się 62 wywiady ankietowe i 18 rozmów pogłębionych. Zasięgiem badań zostało objętych 226 osób (w tym 122 dzieci)

Publikacja powstała w ramach projektu "Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce", realizowanego przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych.

Publikacja jest dostępna tutaj: https://issuu.com/stow.nomada/docs/wlasnym_glosem_o_sobie__2_ 

Stowarzyszenie NOMADA obok Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów było partnerką ZOBSiE w projekcie finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" Fundacji im. Stefana Batorego

 

[W]łączmy kulturę

Projekt umożliwia jego uczestnikom - społeczności romskich migrantów mieszkających w  Polsce, poznanie instytucji kultury i ich oferty, zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z  kulturą oraz zbudowanie kompetencji zarówno do tworzenia kultury jak i jej odbioru.

Działania projektu mają charakter procesu:  1 etap: wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczności romskiej poprzez udział w wydarzeniach  promujących kulturę, tradycję oraz historię tej mniejszości w Polsce.  2 etap: proces wyrabiania nawyków uczestnictwa w kulturze, udostępniania jej oferty popularyzowanie dziedzictwa o znaczeniu narodowym.  3 etap: podniesienie kompetencji uczestników projektu do tworzenia kultury poprzez udział w  procesie twórczym warsztatach artystycznych.Cały proces będzie służył integracji Romów ze społeczeństwem większościowym (artystami, innymi odbiorcami sztuki) poprzez współuczestnictwo i współtworzenie działań artystycznych, a także  zwiększeniu dostępu romskich migrantów do kultury.

Czas realizacji: 1.08-31.12.2015

Budżet projektu: 30 000 zł

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura Dostępna”.

         

 

Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością

Przewodnik jest efektem czterech lat pracy Stowarzyszenia Nomada ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu.

Na jego treść złożyły się doświadczenia pracowniczek i pracowników Stowarzyszenia Nomada, wiedza zdobyta podczas konsultacji z ekspertami oraz informacje zawarte w publikacjach odnoszących się do tematu. Przewodnik powstał przede wszystkim z myślą o osobach, które w swojej pracy mają styczność z romskimi migrantami z Rumunii. 

Z jednej strony jest on praktycznym poradnikiem w zakresie przechodzenia procedur urzędowych i administracyjnych, z drugiej nakreśla tło i przyczyny trudnej sytuacji tej społeczności. Ponieważ sytuacja Romów rumuńskich w Polsce wpisuje się w ogólną sytuację Romów w Europie, w tekście odnosimy się także do tego szerszego, europejskiego kontekstu.

Celem Przewodnika jest również pokazanie mechanizmu społecznego i instytucjonalnego wykluczenia i jego negatywnego wpływu na proces integracji. Wspólne z Romami wizyty w urzędach, rozmowy z pracowniczkami/pracownikami instytucji, do których trafialiśmy, analiza przepisów prawa, doświadczenia edukacyjne dzieci, pokazały nam wyraźnie, jak działa mechanizm wykluczenia społecznego – brak dostępu do edukacji powoduje wykluczenie z rynku pracy, a w konsekwencji ubóstwo. Uboga dieta, życie w trudnych warunkach, brak dostępu do publicznej opieki zdrowotnej negatywnie wpływają na stan zdrowia mieszkańców/mieszkanek osiedla. Wykluczenie ekonomiczne stanowi także barierę w integracji.

Przewodnik jest dostępny na: http://issuu.com/stow.nomada/docs/przewodnik_online 

Publikacja powstała w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich". Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Akcja zbiórki pieniędzy na obiady dla uczniów

W tym roku szkolnym szesnaścioro dzieci romskich pochodzących z Rumunii chodzi do wrocławskiej szkoły podstawowej. Z powodu życia w ubóstwie obiad w szkole jest dla wielu z nich jedynym ciepłym posiłkiem. Dzięki temu dzieci nie są głodne, chętniej się uczą i nie żebrzą na ulicy. Od października brakuje nam pieniędzy na zakupienie obiadów. Dlatego prosimy o wsparcie dzieciaków w nauce!

     

Wpłacając 5,50 zł. – kupujesz jeden obiad.

Wpłacając 110 zł. - kupujesz jednemu dziecku obiad na cały miesiąc.

Robiąc stałe zlecenie 10,10 zł – kupujesz 2 obiady miesięcznie.

Spraw, by dziecko nie było głodne!

 

nr konta: 61114011400000469018001011

tytuł przelewu: darowizna dla dzieci romskich

adres: Stowarzyszenie Nomada, ul. Paulińska 4-8, Wrocław 50-247

 

Więcej o tym jak wygląda przebieg procesu edukacji dzieciaków z wrocławskiego osiedla Romów rumuńskich:

 • Początkowo edukacja dzieci romskich migrantów z Rumunii miała charakter nieformalny. W latach 2012-2014 dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszki ze Stowarzyszenia NOMADA i Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Zajęcia odbywały się w jednej z wrocławskich szkół w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne. Uczestniczyło w nich 15-20 dzieci w wieku 5-15 lat. Celem zajęć była nauka języka polskiego, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, umiejętności współpracy, zdolności manualnych oraz zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej. Dla większości dzieci było to pierwsze doświadczenie nauki w przestrzeni szkoły, dzięki któremu poznały zasady pracy w klasie i opanowały wybrane elementy podstawy programowej realizowanej w przedszkolu oraz na poziomie klasy "0" i klasy pierwszej szkoły podstawowej
 • W latach 2013-2014 dzieci wzięły udział w realizowanym przez Stowarzyszenie NOMADA projekcie “Przyjazne Przestrzenie Miasta - przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu". W ramach projektu, uczestniczyły w wycieczkach, których celem było zapoznanie ich z wrocławskimi instytucjami kultury. Działania w projekcie skoncentrowane były na inicjowaniu i wzmocnieniu procesu integracji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz poszerzeniu wiedzy dotyczącej kultury polskiej i kultury romskiej.
 • We wrześniu 2014 r. 8 dzieci z osiedla na ul. Kamieńskiego rozpoczęło edukację szkole podstawowej. Wszystkie dzieci (w wieku 7 - 17 lat) uczestniczyły w kursie języka polskiego i zajęciach wyrównawczych. Od września do grudnia 2015 kurs odbywał się pięć razy w tygodniu, po dwie godziny, z podziałem na dwie grupy wiekowe. Od grudnia 2015, po orzeczeniu wobec dzieci indywidualnego nauczania, każde dziecko przychodziło do szkoły trzy razy w tygodniu na dwie godziny lekcyjne. Od marca 2015 r. do grupy uczestniczącej w zajęciach szkolnych dołączyła kolejna czwórka dzieci. Efektem zajęć w szkole podstawowej było uzyskanie przez dziesięcioro dzieci promocji do klasy drugiej.                           
 • Od stycznia do czerwca 2015 młodzież uczęszczała na kurs komputerowo - językowy prowadzony przez Stowarzyszenie NOMADA w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich"przypis: projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.                                                                                                                            
 • W 2015 roku Stowarzyszenie Nomada realizuje projekty (zadania publiczne) Ministerstwa Edukacji Narodowej - "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Narodowego Centrum Kultury) - "[W]łączmy kulturę - integracja ze społecznością romskich migrantów poprzez współuczestnictwo w kulturze ". Oba są skoncentrowane na wsparciu dzieci i młodzieży romskiej w integracji i przybliżeniu kultury społeczeństwa przyjmującego
 • Od września 2015 r. dziewięcioro dzieci rozpoczęło naukę w klasie drugiej. Wszystkie  dzieci (w wieku od 7 do 15 lat) uczą się razem w jednej klasie. Szkoła zatrudniła asystentkę nauczyciela, której praca ma na celu wspieranie edukacji dzieci i pomoc wychowawczyni w kontakcie z rodzicami oraz powołała “Zespół ds. wspierania edukacji uczniów romskich”, w którego skład wchodzą: wychowawczyni, pedagog szkolna, asystentka nauczyciela.
 • W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu uczęszcza 16 dzieci
 • Dotychczas śniadanie i ciepłu posiłek w szkolnej stołówce opłacały Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Stowarzyszenie Rita Baum. Niestety obecne wsparcie nie wystarcza na to żeby wszystkie dzieci miały zapewnione te dwa posiłki. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie dzieciaków w nauce!  

 

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie NOMADA otrzymało dotacje ze środków Ministerstwa Kultury.

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie NOMADA otrzymało dotacje ze środków ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą Kultura Dostępna na realizację projektu pt.:[W]łączmy kulturę - integracja ze społecznością romskich migrantów poprzez współuczestnictwo w kulturze.

 Chcemy we Wrocławiu stworzyć  atmosferę kreatywnej współpracy, która pozwoli zaangażować  twórców  kultury do prowadzenia działań artystycznych mających na celu łamanie stereotypów, promocję  tolerancji i wymiany międzykulturowej oraz stworzyć  dobre praktyki tego typu pracy, które będziemy  mogli przedstawiać  i popularyzować  w innych miejscach kraju.

Projekt jest kontynuacją współpracy rozpoczętej z różnorodnymi instytucjami kultury we Wrocławiu oraz  tymi, które prezentują i propagują kulturę romską w Polsce. 
 
W poprzednich latach osoby reprezentujące te instytucje oraz artyści różnych dziedzin sztuki, włączyli  się bardzo prężnie w różnego typu kampanie na rzecz społeczności romskich migrantów we Wrocławiu.   Dodatkowym wynikiem nawiązanej współpracy było szereg akcji artystycznych przeprowadzonych z  udziałem tej społeczności, jej dedykowanych oraz promujących jej pozytywny wizerunek oraz wizję  integracji przez sztukę. 

Niniejszy projekt umożliwi jego uczestnikom ­ społeczności romskich migrantów mieszkających w  Polsce, poznanie instytucji kultury i ich oferty, zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z  kulturą oraz zbudowanie kompetencji zarówno do tworzenia kultury jak i jej odbioru. 

Partnerami projektu są:
1) Muzeum Współczesne Wrocław (MWW)
2) Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
3) Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
4) Teatr Muzyczny Capitol
5)Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia,  
6) Stowarzyszenie Kulturalno­Artystyczne „Rita Baum”­ czasopismo literacko­artystyczne
7) Fundacja [S:up]

 

 

 

Kolejny wyjazd wakacyjny za nami!

 

To już kolejny wakacyjny wyjazd dla dzieci z wrocławskiego koczowiska. W dniach 14-16 sierpnia ponad 30 dzieci, młodzieży oraz rodziców z wrocławskiego koczowiska uczestniczyło w międzynarodowym Oleśnickim Festiwalu Cyrkowo - Artystycznym "OFCA" (http://festiwalofca.pl/). Podczas pobytu w Oleśnicy dzieciaki podziwiały występy komików, kuglarzy, klaunów, artystów ulicznych i mistrzów sztuki cyrkowej z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Argentyny i Urugwaju, oraz poznawały tajniki sztuki cyrkowej: uczyły się min. żonglerki oraz uczyły się j. polskiego. Zaśmiewały się oglądając spektakle prezentowane m. in. przez Gregora Wollny'ego, Lyuke Burrage'a, Matthiasa Romir'a czy Clap Clap Circo. Wieczorami mieliśmy okazję zachwycać się pokazami Fire Show. Urozmaiceniem wycieczki były wyjazdy nad kąpielisko w Stradomii Wierzchniej, gdzie w czasie zabaw w wodzie i pływania kajakami, mogliśmy odpocząć od upału.

Wyjazd był częścią realizowanego przez Stowarzyszenie NOMADA projektu "Roma" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Czytaj więcej...

Dołącz do nas! Poszukujemy wolontariuszy

Stowarzyszenie Nomada z Wrocławia poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze społeczności romskich migrantów mieszkających we Wrocławiu.

W związku z realizacją projektów oraz bieżącą działalnością naszej organizacji poszukujemy osób, które chcą się włączyć w działania na rzecz wzmacniania społeczności romskich migrantów mieszkających we Wrocławiu. Zapraszamy do współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, którym chcemy umożliwić wsparcie w integracji społecznej i międzykulturowej a także w realizacji obowiązku edukacyjnego. Praca będzie polegać także na pomocy rodzinom tych dzieci.

Zdobyte wiedza i doświadczenie mogą zaowocować rozwojem pracy w ramach działań naszej organizacji.

Mile widziane osoby, które mają:

- doświadczenie w pracy środowisku odmiennym kulturowo;

- doświadczenie w pracy edukacyjnej;

- były opiekunami wyjazdów/ kolonii i półkolonii;

- mile widziana znajomość specyfiki współpracy z Romni i Romami. 

 Oferujemy:

- szkolenia przez doświadczonych community workerów/workerki - asystentki i asystentów rodzin romskich (6h);

- możliwość poznania ludzi ze społeczności Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu;

- możliwość stałej współpracy i pracy przy projektach;

- przyjazną atmosferę współpracy;

- elastyczność terminów wykonywania zadań;

- możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie pracy z migrantami;

- możliwość udziału w tworzeniu programu/zadania/projektu, w którym uczestniczy wolontariusz.

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do nadesłania CV i listu motywacyjnego zawierającego klauzulę o poufności danych osobowych na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 SIERPNIA ! 

Więcej o nas:

http://www.roma.nomada.info.pl/

https://www.facebook.com/taborwroclaw?fref=ts 

https://www.facebook.com/nomada.wroclaw?ref=bookmarks

Likwidacja koczowiska. Działania podjęte na rzecz romskich migrantów z Wrocławia

We wtorek 22 lipca we Wrocławiu miała miejsce likwidacja osiedla (koczowiska), zamieszkałego od 7 lat przez rodzinę romskich migrantów z Rumunii. 

    

 osiedle przy ulicy Paprotnej (rok 2014, autor : Tomas Forro – hapy2travel.eu)

W momencie wyburzenia w osadzie mieszkało na stałe 10 osób, w tym 5 dzieci. Reszta rodziny, około 10 osób, w związku z sezonem letnim przebywała w innym mieście, w celach zarobkowych.

Mieszkańcy osady, jak co dzień, wyszli około godziny 10 rano i udali się do centrum miasta. Na miejscu zostały 4 psy przy budzie, które pilnują zwykle ich dobytku.

Około godziny 13 na terenie posesji pojawiły się służby straży miejskiej i ogrodziły teren taśmą, umieszczając informacje o zakazie wstępu, informacja głosiła, że teren został zabezpieczony przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Prywatna firma, z której usług korzysta miasto, rozpoczęła akcję wyburzania. Zniszczonych zostało 6 mieszkalnych baraków z całym znajdującym się tam dobytkiem m. in. dokumentami tożsamości (akty urodzenia, dowód osobisty), sprzęty gospodarstwa domowego, w tym 2 piece do gotowania i ogrzewania, sprzęt kuchenny, naczynia, meble i pościel, telewizor, telefon komórkowy, akumulator samochodowy, prądnica, agregat prądotwórczy oraz około 2000 zł w gotówce, a także odzież, artykuły higieniczne dla małych dzieci, żywność oraz jedyne pamiątki rodzinne.

O całym zajściu doniosły o godzinie 15 lokalne media. Stowarzyszenie NOMADA skontaktowało się z pokrzywdzoną rodziną i przekazało jej wiadomość o wyburzeniu ich domów. Gdy rodzina dotarła na miejsce zdarzenia, nikt z osób reprezentujących służby publiczne nie chciał udzielić żadnego wyjaśnienia. Mieszkańcom osiedla nie powiedziano jaki był powód wyburzenia, kto wydał decyzje i gdzie znajdują się należące do poszkodowanych rzeczy. Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej poinformowali jedynie o możliwości skorzystania z ośrodka dla bezdomnych rodzin, jednak rodzina nie zdecydowała się skorzystać z tej propozycji, tłumacząc że nie chce pomocy od ludzi którzy przed chwilą stali po stronie osób, które zniszczyły ich domy.

Stowarzyszenie Nomada poinformowało komisariat policji i poprosiło o interwencję. Patrol policji pojawił się na miejscu zdarzenia około godziny 16 i funkcjonariusze rozpoczęli zbieranie informacji na temat zajścia.

Linki do informacji, które ukazały się w mediach

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20150723/krawczyk-czy-nie-widzicie-ze-tu-mieszkaja-ludzie-reportaz

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18406867,miasto-zlikwidowalo-koczowisko-uporzadkowalismy-teren.html#BoxLokWrocImg

http://wroclaw.doba.pl/artykul/koparki-zniszczyly-romskie-baraki-przy-paprotnej-bez-uprzedzenia-foto-/6058/15

http://www.prw.pl/articles/view/44047/Koparki-wjechaly-na-romskie-koczowisko-przy-Marino#prettyPhoto

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18406867,miasto-zlikwidowalo-koczowisko-uporzadkowalismy-teren.html

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/4601923,miasto-zrownalo-z-ziemia-romskie-koczowisko-przy-marino-zdjecia,id,t.html

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/we-wroclawiu-zlikwidowano-romskie-koczowisko,562510.html

http://natemat.pl/149423,wroclaw-zlikwidowal-romskie-koczowisko-na-dzialke-wjechal-ciezki-sprzet

Stowarzyszenie Nomada wydało w tej sytuacji oświadczenie http://roma.nomada.info.pl/newsy-pl/200-oswiadczenie-stowarzyszenia-nomada-ws-likwidacji-osiedla-romskiego-we-wroclawiu

 

domy i ich zawartość na wysypisku śmieci pod Wrocławiem (zdjęcia:Dawid Krawczyk)

Do 23 lipca nie udało się ustalić, co się stało z dobytkiem rodziny romskiej i czy został on zabezpieczony. Tego samego dnia zniszczone rzeczy, przysypane hałdą odpadów komunalnych, udało się znaleźć na dwu wysypiskach śmieci pod Wrocławiem. Poza lekarstwami, zniszczonym garnkiem do gotowania zupy i kilkoma zniszczonymi ubraniami nie przetrwało nic z rzeczy pozostawionych w domach.

Jedynie dzięki wsparciu NOMADY rodzina dowiedziała się o przysługujących jej prawach i w asyście pracowników organizacji złożyła 23 lipca zawiadomienie na policję.

http://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,18414124,likwidacja-koczowiska-nielegalna-ale-zabiora-sie-za-kolejne.html

http://wroclaw.tvp.pl/20999405/we-wroclawiu-zlikwidowano-romskie-koczowisko

Całe zajście było szeroko komentowane w mediach. W konsekwencji następnego dnia sekretariat prezydenta miasta poprosił członków stowarzyszenia o spotkanie, jednak bez obecności mediów. Spotkanie odbyło się w piątek, 24 lipca. Z ramienia miasta uczestniczyli w nim Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, Jacek Dżedzyk, dyrektor Wydziału Prawnego UM Wrocław, Anna Józefiak Materna, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kilku innych urzędników. Prezydent miasta, Rafał Dutkiewicz nie wziął udziału w spotkaniu. Przedstawiciele urzędu miasta uważają , że likwidacja koczowiska była zgodna z prawem i procedurami. Twierdzą również, że Romowie i Nomada byli poinformowani o likwidacji http://www.wroclaw.pl/oswiadczenie-w-sprawie-koczowiska-przy-ulicy-paprotnej

Z naszych informacji wynika, że Romowie nie otrzymali pisemnej informacji. Stowarzyszenie Nomada także nie zostało poinformowane o decyzji służb miejskich ws. koczowiska przy Paprotnej. Władze miasta nazywają akcję z 22 lipca demontażem opuszczonych nieruchomości. W sprawie większego koczowiska przy ulicy Kamieńskiego, którego likwidację zapowiedziały władze miasta, jej przedstawiciele nie odpowiadają czy mają plan dla rodzin z koczowiska - odpowiadają, że “będą sobie z tym radzić”. Ponadto kolejny już raz praca asystentów rodzin romskich z Nomady została podważona, a działalność organizacji tj. ocena działań władz i rekomendacje do nich kierowane spotkały się z falą nieuzasadnionej krytyki.

25 lipca rozpoczęliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców wyburzonego osiedla https://www.facebook.com/events/105015179847374/ 

W poniedziałek, 27 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Nomada pojawiła się profesor Małgorzata Fuszara, pełniąca funkcję Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, która w asyście pracowników stowarzyszenia Nomada zgodziła się odwiedzić romskie koczowisko przy ulicy Kamieńskiego i porozmawiać z jego mieszkańcami oraz pokrzywdzonymi Romami z nieistniejącego już koczowiska przy Paprotnej.

Profesor Małgorzata Fuszara Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania na koczowisku przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu (zdjęcie: http://rownetraktowanie.gov.pl/)

Tego dnia we Wrocławiu przebywała także premier Ewa Kopacz. Grupa wsparcia stworzona przez organizacje pozarządowe i aktywistów społecznych sformułowała list, który został złożony na jej ręce przez grupę około 40 osób, w której było także 17 Romów rumuńskich. http://roma.nomada.info.pl/newsy-pl/207-list-do-premier-rzadu-ewy-kopacz

"Pani Premier, mamy list!" - przedstawiciele społeczności Romów rumuńskich przed teatrem Capitol (zdjęcie: Radosław Stoliński)

Ewa Kopacz, Premier Rządu RP we Wrocławiu (zdjęcie: Dawid Krawczyk)

Premier zapewniła, że w tej sprawie zorganizowane zostaną obrady okrągłego stołu. Informacja ta została podana przez wszystkie najważniejsze krajowe media.

Film z demonstracji i spotkanie z premier rządu pod teatrem Capitol we Wrocławiu https://www.youtube.com/watch?v=MWA8kxJpbys

http://www.tvp.info/21008697/romowie-kontra-premier-kopacz-zyja-w-wolnym-kraju-niech-krzycza-niech-wytykaja-premierowi-i-ministrom

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/kto-zaklocil-spotkanie-premier-kopacz,1445898.html?playlist_id=18702

O sytuacji we Wrocławiu zostały poinformowane organizacje i instytucje międzynarodowe: Amnesty International, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, European Roma Rights Centre, Komisja Europejska. Wsparcie Romom rumuńskim zadeklarowała Helsinska Fundacja Praw Człowieka.

Powstała także petycja skierowana do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza dotycząca zaprzestania wyburzeń romskich osiedli,a także wzywająca do prac na lokalną strategią migracyjną https://secure.avaaz.org/pl/petition/Petycja_do_Prezydenta_Wroclawia_STOP_wyburzeniom_Zadamy_lokalnej_polityki_migracyjnej_we_Wroclawiu/?cLbuDjb (wersja w języku polskim)

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Petition_to_the_President_of_Wroclaw_STOP_THE_DEMOLITIONS_We_demand_local_migration_policies_in_Wroclaw/?scuxabb (wersja w języku angielskim)

Na temat sytuacji Romów rumuńskich z Wrocławia, wyburzenia koczowiska i wysiedlenia jego mieszkańców wypowiedziała się krytycznie prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich http://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,18446236,prof-lipowicz-o-usunieciu-koczowiska-romow-wroclaw-zrobi.html

3 sierpnia na polecenie Premier Rządu Ewy Kopacz odbyło się w Warszawie spotkanie dotyczące sytuacji Romów rumuńskich z Wrocławia, zorganizowane przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania - profesor Małgorzatę Fuszarę W spotkaniu wzięli udział eksperci i przedstawiciele :

- Romów rumuńskich z Wrocławia

- organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Nomada, Amnesty International, Helsinska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych, Open Society Institute)

-organizacji międzynarodowych (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OSCE-ODIHR, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM

-Instytucji publicznych rządowych i samorządowych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd ds. Cudzoziemców, straż Graniczna, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski Wrocławia.

-Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Spotkanie polegało na zaprezentowaniu sytuacji przez interesariuszy sprawy - w tym przede wszystkim przez Romów rumuńskich. Przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji zaprezentowali zakres kompetencji oraz planowane i realizowane działania. Przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia nie odpowiedzieli na pytania, które podmioty zdecydowały o likwidacji zamieszkałego osiedla oraz o realizację decyzji dotyczącej wyburzenia koczowiska, które mieści się przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Władzom Wrocławia zwrócono uwagę na możliwości naruszenia przez nie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (co może skutkować przegraną Polski przed Trybunałem w Strasburgu).

Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania zaapelowała o wstrzymanie działań zmierzających do wysiedlenia romskich migrantów z koczowiska przy Kamieńskiego. Skupiono się także na pracy na rzecz stworzenia propozycji zmian systemowych ograniczających bariery stojące przed imigrantami z państw UE w Polsce, a także wypracowaniu strategii migracyjnych na poziomie lokalnym i krajowym.

Helsinska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Inspektoratu Budowlanego z wnioskiem o wyjaśnienie okoliczności rozbiórki koczowiska http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/08/hfpc_wystapienie_28072015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz Stowarzyszenia NOMADA do oświadczenia Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w sprawie koczowiska przy ul. Paprotnej z dnia 28 lipca 2015 roku

 

Wrocław, 29.07.2015

 

Jako organizacja, która od 4 lat pracuje ze społecznością romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu oświadczamy:

1.Prowizoryczne osiedle przy ul. Paprotnej nie było opuszczone. Od siedmiu lat nieprzerwanie zamieszkiwała je rodzina migrantów z Rumunii. Miejsce było regularnie odwiedzane przez policję, straż miejską, pracowniczki MOPS-u, kuratorów sądowych, asystentów/ki ze Stowarzyszenia NOMADA. Zarówno wyżej wymienione instytucje jak i pracownicy sąsiadujących z koczowiskiem firm mogą potwierdzić stałą obecność Romów przy ul. Paprotnej.

2.Osoby mieszkające przy ul. Paprotnej nie otrzymały pisemnej decyzji o wyburzeniu zamieszkiwanych przez nie nieruchomości, tym samym nie dano im możliwości odwołania się od tej decyzji, zabezpieczenia i przeniesienia swojego mienia. Decyzja o likwidacji osiedla powinna być przekazana w formie pisemnej, a jej treść objaśniona Romom przez tłumacza języka Romani, asystenta rodzin romskich czy tłumacza kulturowego.

3. Romowie potrzebują pomocy i chcą z niej korzystać. Wsparcie powinno być udzielane adekwatnie do ich potrzeb, w zgodzie z kulturą romską i z poszanowaniem godności. Działania pomocowe gminy powinny być transparentne, konsultowane ze społecznością i zgodne z dobrymi praktykami.

4. Romscy migranci nie odmawiają rejestracji pobytu w Polsce. Aby ją uzyskać, podobnie jak pozostali obywatele UE, muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe. Wykluczeni ekonomicznie Romowie nie są w stanie spełnić warunków rejestracji.

Sytuacja romskich migrantów we Wrocławiu została dokładnie opisana w raporcie Stowarzyszenia NOMADA pt. “Wykluczenie systemowe, a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”:

http://roma.nomada.info.pl/images/RAPORT/raport__nomada_roma_grudzien_2014_net.pdf  


 

Petycja do Prezydenta Wrocławia: STOP wyburzeniom! Żądamy lokalnej polityki migracyjnej we Wrocławiu

My niżej podpisani sprzeciwiamy się brutalnym wyburzeniom domów migrantów romskich. Jesteśmy zbulwersowani rażącym złamaniem praw człowieka, jakiego dopuściły się 22 lipca 2015 roku władze Wrocławia, burząc dom rodziny Caldarar, znajdujący się na ulicy Paprotnej.

Mienie tej rodziny zostało zniszczone. Cały dobytek został wywieziony na wysypisko śmieci. 

Romowie zamieszkiwali koczowisko od 7 lat. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, straż miejska i policja, regularnie odwiedzali to miejsce i byli w kontakcie z rodziną.
 
Pomimo to, sami mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe z nimi współpracujące nie zostali poinformowani o planach i dacie wyburzenia. 

Takich działań nie możemy traktować inaczej, niż jako zerwanie prowadzonych od dłuższego czasu międzysektorowych rozmów, w sprawie rozwiązania problemów koczowisk romskich w Polsce. 
Kilkuletnia praca organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, wolontariuszy i mieszkańców nie jest, przez władze Wrocławia traktowana poważnie. Natomiast prawo budowlane zostało postawione wyżej niż prawa człowieka.

Obawiamy się, że administracyjna decyzja o wyburzeniu jest kontynuacją działań magistratu, od dłuższego czasu dążącego do pozbycia się z Wrocławia rumuńskich migrantów ekonomicznych. Po wytoczeniu procesu sądowego, przyszedł czas na drastyczniejsze kroki. Tym razem dotknęły one rodzinę Caldarar, ale istnieje realne zagrożenie, że osiedle na ul. Kamieńskiego również może zostać wyburzone. 
Asymilacja albo wysiedlenie - to polityka migracyjna Wrocławia.

Żądamy od Prezydenta miasta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza opracowania lokalnej polityki migracyjnej, uwzględniającej różnorodność kultur. Naszym zdaniem, aby dojść do zbudowania takiej polityki, niezbędne jest:

 • przestrzeganie praw człowieka
 • wznowienie międzysektorowego dialogu. Jego celem jest wypracowanie  długofalowych i kompleksowych rozwiązań dla tej społeczności, które pozwolą na inkluzję i integrację Romów rumuńskich w społeczeństwie większościowym
 • uwzględnienie w rozmowach przedstawicieli społeczności romskiej
 • wstrzymanie likwidacji romskich osiedli
 • transparentność działań prowadzonych w ramach grup roboczych, powołanych ds. Romów rumuńskich
 • zapewnienia społeczności romskiej możliwości korzystania z podstawowych praw, łącznie z ochroną prawną

 

Petycję można podpisywać na stronie:

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Petycja_do_Prezydenta_Wroclawia_STOP_wyburzeniom_Zadamy_lokalnej_polityki_migracyjnej_we_Wroclawiu/?cLbuDjb 

 

 

 

List do Premier Rządu Ewy Kopacz

fot.Radek Stoliński

Wrocław, 27.07.2015 r.

ŻĄDANIE ZAJĘCIA STANOWISKA W SPRAWIE WYSIEDLENIA RODZIN RUMUŃSKICH Z WROCŁAWSKIEGO KOCZOWISKA PRZY UL. PAPROTNEJ

22 lipca 2015 roku we Wrocławiu doszło do naruszenia elementarnych praw człowieka. Kilkunastoosobowa rodzina imigrantów romskich została brutalnie wysiedlona przez wrocławskie służby miejskie. Wskutek działań wykonywanych na zlecenie wrocławskiego magistratu, w ciągu kilku godzin rodziny utraciły cały swój dobytek. Stracili wszystko, łącznie z aktualnymi dokumentami, pieniędzmi, sprzętem AGD, lekarstwami. Bez wiedzy i zgody mieszkańców rzeczy te zostały wywiezione na wysypisko śmieci, gdzie uległy zniszczeniu. Romowie zamieszkiwali teren przy ul. Paprotnej od 7 lat. Wyburzenie domów rozpoczęło się pod ich nieobecność.

O planach tych, nie zostały również poinformowane organizacje pozarządowe współpracujące z Urzędem Miasta Wrocławia oraz imigrantami romskimi w ramach Międzysektorowej grupy roboczej na rzecz integracji z Romami rumuńskimi. Przebieg wysiedlenia oraz związana z nim dokumentacja nie jest transparentna i budzie wiele wątpliwości.

Przypomnijmy, że jednym z celów aplikacyjnych miasta Wrocławia potrzebnych do wygrania konkursu na organizacje ESK 2016 było prowadzenie działań mających na celu budowanie społeczeństwa przyjaznego wielokulturowości („Homo wratislaviensis jest istotą wielokulturową, otwartą na inność, tolerancyjną i kosmopolityczną jak jego siedlisko”- Aplikacja Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, s. 22). Brutalne i skandaliczne pozbawienie domu pokazuje strategie oraz taktyki stosowane wobec migrantów mieszkających od lat we Wrocławiu: rasizm, zarówno etniczny jak i ekonomiczny.

Wrocław jest również miastem, gdzie debata na temat problemu koczowisk migrantów romskich pochodzenia rumuńskiego trwa od kilku lat. Jednak mimo jawnie dyskryminacyjnych działań oraz braku realnie działających polityk migracyjnych urzędnicy Miasta Wrocławia podczas oficjalnych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych szczycą się prowadzeniem otwartego dialogu, zgodnego ze standardami demokracji.

W związku z zaistniałą sytuacją, domagamy się, aby Pani Premier:

-zapoznała się z całym procederem wysiedlenia migrantów

-dokonała analizy dokumentów związanych z wyburzeniem;

-dokładnie zapoznała się z dokumentami dotyczącymi pracy Międzysektorowej grupy roboczej na rzecz integracji z Romami rumuńskimi;

-zajęła oficjalne stanowisko w ww. sprawie;

-dała gwarancję, że władze Miasta Wrocławia nie będą dokonywać i finansować dalszych brutalnych i nielegalnych wysiedleń;

-we współpracy z pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania, Panią sekretarz stanu Małgorzatą Fuszarą, opracowania działań mających na celu stworzenie możliwości współpracy z ubogimi migrantami oraz przeciwdziałanie ich dalszemu wykluczeniu;

-powołania ogólnopolskiego okrągłego stołu ds. migrantów romskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do tej pory list podpisały organizacje i redakcje:

 

NOMADA Stowarzyszenie Na Recz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Fundacja Dom Pokoju

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Ocalenie

Info Migrator

Krytyka Polityczna

Partia Zieloni - koło wrocławskie

Recykling Idei

Rita Baum

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Stowarzyszenie Antropologów Kultury ETNOSFERA

Przestrzeń Wspólna

Fundacja dla Wolności

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Homo Faber

Kolektyw Q Alternatywie

Inicjatywa 8 Marca

Fundacja Klamra

Kalejdoskop Kultur

Otwarta Rzeczpospolita

Fundacja Autonomia

 

 

 

Warsztaty z Fundacją EkoRozwoju

Dzieci z koczowiska na Kamieńskiego uczestniczyły w integracyjnych warsztatach plastyczno - ruchowych związanych tematycznie z zimą podczas tegorocznych Ferii . W warsztatach uczestniczyło dziesięcioro romskich i dziesięcioro polskich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Stowarzyszenia Nomada ws.likwidacji osiedla romskiego we Wrocławiu

W środę, 22 lipca zlikwidowano osiedle zamieszkiwane od siedmiu lat przez kilkunastoosobową rodzinę Romów rumuńskich we Wrocławiu. Wyburzenia czterech domów dokonały miejskie służby porządkowe, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy asyście Straży Miejskiej. Stało się to podczas nieobecności mieszkańców. Cały ich dobytek, łącznie z dokumentami, agregatem prądotwórczym, lekarstwami i pieniędzmi zniknął. Kilkoro małych dzieci i ich rodzice stali się bezdomni. Schronienie znaleźli u swoich bliskich mieszkających na osiedlu przy ulicy Kamieńskiego.  

Nie rozumiemy decyzji o likwidacji osiedla. Szczególnie, że od kilkunastu miesięcy trwają rozmowy urzędników i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz romskich migrantów, m.in. pracuje zespół Wojewody Dolnośląskiego oraz odbywają spotkania międzysektorowego zespołu, który powstał w maju 2015 roku w czasie IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu. Podczas ostatniego spotkania zespołu urzędnicy wyrazili chęć spotkania i rozmów z Romami.

Naszym zdaniem władze Wrocławia nie mają ani woli, ani odwagi politycznej do rozwiązania problemów ubogich migrantów. Wszystkie działania podejmowane wobec Romów rumuńskich mają charakter opresyjny: od dwóch lat toczy się proces o eksmisję Romów mieszkających przy Kamieńskiego. Straż Miejska notorycznie nęka mieszkańców koczowisk, a działania opieki społecznej są nieskuteczne. Podobnie wygląda sytuacja w innych polskich miastach - niespełna rok temu wysiedlono Romów rumuńskich w Gdańsku a w Poznaniu rodziny romskie są  zagrożone eksmisją.  

Władze samorządowe i centralne spierają się o to,  kto w Polsce ponosi odpowiedzialność za politykę migracyjną. W tym samym czasie to organizacje pozarządowe i nieformalne inicjatywy pracują codziennie nad integracją imigrantów. Miesiąc temu dzieci z osiedla przy Kamieńskiego odebrały pierwsze w swoim życiu świadectwa szkolne. Imigranci z Rumunii mieszkają w Polsce od ponad dwudziestu lat. Kolejne nielegalne eksmisje ludzi nie są rozwiązaniem tak samo jak osiedlanie rodzin romskich w strzeżonych ośrodkach.

Stowarzyszenie NOMADA sprzeciwia się takim działaniom władz Wrocławia i będzie nadal wspierać Romów w walce o ich podstawowe prawa. Oświadczenie Nomady odnośnie umorzenia śledztwa w sprawie eksmisji gdańskich Romów z Jelitkowa

W sierpniu 2014 r. wrocławskie Stowarzyszenie Nomada złożyło zawiadomienie  do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie nielegalnego przeprowadzenia eksmisji Romów (4 sierpnia 2014 r.) w gdańskim Jelitkowie, podczas której doszło do dyskryminacji Romów oraz zniszczenia ich mienia, a wszystko bez decyzji sądu.
Zdaniem prokuratury nie złamano prawa w sprawie eksmisji romskiej rodziny. Decyzja Prokuratury Gdańsk-Śródmieście o umorzeniu jest nieprawomocna. Stowarzyszenie Nomada nie wniesie odwołania, mając na uwadze, że Romowie "nie będą w stanie samodzielnie zeznawać i wyrażać w pełni swojej opinii. Uznaliśmy, że nie będziemy narażać ich na dodatkowy stres. Było to podstawą do podjęcia decyzji o rezygnacji z wniesienia zażalenia na decyzję prokuratury".

Pełne oświadczenie Stowarzyszenia Nomada:
Jako Stowarzyszenie, które na co dzień pracuje z pokrzywdzoną rodziną, widzimy spore rozbieżności pomiędzy historią przedstawianą przez Romów – a tym, jak cała sprawa jest opisywana w protokołach prokuratury.
Protokoły nie odzwierciedlają tego co myślą Romowie, jednak, w związku z tym, że Romowie czują się niepewnie i przez całą sytuację są zastraszeni, nie będą oni w stanie samodzielnie zeznawać i wyrażać w pełni swojej opinii.
W obecnej sytuacji, jako organizacja samorządowa, nie możemy dalej prezentować ich wersji wydarzeń. Procedury wymagają, aby teraz oni samodzielnie zeznawali. W związku z tym, uznaliśmy, że nie będziemy narażać ich na dodatkowy stres. Było to podstawą do podjęcia decyzji o rezygnacji z wniesienia zażalenia na decyzję prokuratury.
Jednocześnie uważamy, że złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa odegrało kluczową rolę i zwróciło uwagę zarówno władz Gdańska, jak i opinii publicznej na problem nielegalnego wysiedlenia, co poskutkowało uruchomieniem niezbędnych procedur i rozpoczęciem pilotażowego programu na rzecz rodziny, która ucierpiała podczas akcji eksmisyjnej z gdańskiego Jelitkowa.
 
 
 • 01_przed_ewikcja
 • 02_ewikcja
 • 03_ewikcja
 • 04_ewikcja
 • 05_ewikcja
 • 06_ewikcja
 • 07_ewikcja
 • 08_po_ewikcji
 • 09_po_ewikcji
 • 10_po_ewikcji
 • 11_po_ewikcji
 • 12_po_ewikcji
 • 13_po_ewikcji
 • 14_po_ewikcji
 • 15_po_ewikcji