Menu

 OŚWIADCZENIE

22 listopada 2013 roku rozpoczął się proces sądowy wytoczony przez Gminę Wrocław społeczności Romów rumuńskich mieszkających na terenie opuszczonych ogródków działkowych przy ul. Kamieńskiego. Mieszkańcy koczowiska przybyli do Polski w latach 90’ na fali migracji, która ruszyła z Rumunii po transformacji ustrojowej, a była wynikiem utraty zatrudnienia m.in. w wyniku prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych, w których pracowali Romowie. Od tego czasu część z nich mieszka w Polsce. Tutaj na świat przyszła większość ich dzieci. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, Romowie są podwójnie wykluczeni: spotykają się z dyskryminacją społeczną i systemową. Mieszkają w trudnych warunkach, w prowizorycznych domach-barakach, bez dostępu do bieżącej wody, w ciągłym poczuciu tymczasowości i braku perspektyw.

Wrocławscy Romowie rumuńscy muszą stanąć przed sądem, bo z braku innych możliwości, mieszkają na terenie należącym do Gminy. Polskę wiążą międzynarodowe standardy dotyczące praw człowieka. Władze nie mogą przeprowadzać przymusowych wysiedleń w sposób naruszający te regulacje. Mają obowiązek zapewnienia wszystkim osobom, którym grozi wysiedlenie, dostępu do zamieszkania w godnych warunkach oraz poszanowania ich innych praw.Przymusowe wysiedlenia są przeprowadzane bez realnych konsultacji czy odpowiedniego zawiadomienia osób, które mają być nimi dotknięte, bez odpowiednich zabezpieczeń prawnych i bez zapewnienia adekwatnego alternatywnego lokum dla osób, które go potrzebują. Decyzja o wysiedleniu musi być ostatecznością po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości.

Jesteśmy przekonane, że nie zostały wykorzystane wszystkie możliwe opcje polubownego rozwiązania tej kwestii, że byliśmy dopiero na początku drogi i dyskusji nad wypracowaniem programu wsparcia dla Romów, a także innych imigrantów, którzy znajdują lub znajdą się w podobnej sytuacji. Proces odbywa się pomimo rozpoczętych rozmów i w ich trakcie, bez uprzedniej próby mediacji czy konsultacji ze społecznością, której dotyczy. Władze miasta po wielu artykułach w mediach i nagłośnieniu sprawy, m.in. przez Amnesty International, powołały zespół, którego zadaniem miało być stworzenie planu poprawy sytuacji Romów we Wrocławiu. Członkinie NOMADY zostały zaproszone do pracy w zespole. Nie doszło jednak do fazy rozmów, w której brać mieli udział przedstawiciele społeczności Romów.

Jako Stowarzyszenie NOMADA współpracujemy z wrocławskimi Romami rumuńskimi od 2 lat. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, pomagamy w kontaktach z instytucjami, organizujemy pomoc medyczną, towarzyszymy w rozwiązywaniu codziennych problemów, prowadzimy rozmowy i mediacje dotyczące poprawy warunków życia i przyszłości tej społeczności. Naszym podstawowym założeniem, na którym opieramy swoją pracę, jest realny kontakt z członkami społeczności romskiej, bazujący na wzajemnym zrozumieniu, dyskusji i szacunku. Staramy się, by wizja miasta wielokulturowego, na której bazuje wizerunek Wrocławia, stała się faktem. Tłumaczymy ludzi ludziom: Romów - Polakom, Polaków - Romom.

Czujemy obowiązek stanąć za grupą osób, które nie mają dokąd się wyprowadzić, nie posiadają środków do życia, a tym bardziej środków, które umożliwiałyby im walkę o swoje prawa. Miejsce do mieszkania jest według nas prawem człowieka, a nie towarem. Chciałybyśmy, aby Romowie mieli szansę bronić się podczas procesu, a sam proces wykorzystać do rozpoczęcia mediacji z władzami miasta, aby podjęły rzeczywiste działania na rzecz poprawy sytuacji tej grupy.

 

Pomóżmy Romom walczyć o swoje prawa!

 

Poniżej raport na temat sytuacji Romów Rumuńskich z Wrocławia. Jego lektura może przyczynić się do zrozumienia kontekstu i realiów życia tej społeczności.

 

Statement in english / Declaración en español

RAPORTY w 3 JĘZYKACH

raport polski raport espanol report english