Menu

aukcja15 grudnia 2013 (niedziela), godz. 18.00, Klub Puzzle, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, które są wiążące dla Polski, władze nie mogą przeprowadzać przymusowych wysiedleń w sposób naruszający prawa człowieka i mają obowiązek chronić przed nimi wszystkie osoby. Mają też obowiązek zapewnienia, że wszystkie osoby, którym grozi wysiedlenie, są w stanie uzyskać dostęp do skutecznych środków zapobiegających naruszeniom ich prawa do odpowiednich warunków zamieszkania oraz innych praw. Decyzja o wysiedleniu musi być ostatecznością po wyczerpaniu wszystkich możliwych alternatyw dla osób, których dotyczy. Przymusowe wysiedlenia są wysiedleniami przeprowadzanymi bez realnych konsultacji lub odpowiedniego zawiadomienia osób, które mają być nimi dotknięte, bez odpowiednich zabezpieczeń prawnych i bez zapewnienia adekwatnego alternatywnego lokum dla osób, które go możliwych alternatyw dla osób, których dotyczy. potrzebują.

AUKCJA SZTUKI – ARTYŚCI W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA

22 listopada 2013 roku rozpoczął się proces sądowy Gminy Wrocław przeciwko społeczności Romów rumuńskich mieszkających na koczowisku przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.Teren byłych ogródków działkowych Romowie Romowie zamieszkują od 3 lat. W prowizorycznych barakach mieszka około 80 osób, nie mają dostępu do bieżącej wody, systemu kanalizacji a prąd czerpany jest przez kilka godzin dziennie z agregatu.Przenieśli się w to miejsce po tym, jak straże publiczne zarządziły likwidację poprzedniego koczowiska. Wtedy nie zastosowano żadnych prawnych procedur. Tak samo władze postępowały wcześniej, odkąd Romowie rumuńscy pojawili się we Wrocławiu, czyli od połowy lat 90. Przemiany, jakie nastąpiły po upadku systemu komunistycznego w Rumunii sprawiły, że Romowie, jako grupa najniżej uposażona, pierwsi stracili pracę. Opuszczali swój kraj zmuszeni ekstremalnie ciężką sytuacją materialną, głodem i kompletnym brakiem perspektyw. Do Polski trafili prawie 20 lat temu i tu żyją skazani na wykluczenie społeczne, jak i systemowe. 60% społeczności stanowią dzieci. Większość z nich przyszła na świat w Polsce. Nadal jednak nie należy się im żadna pomoc.

Jako Stowarzyszenie NOMADA współpracujemy z wrocławskimi Romami rumuńskimi od 2 lat. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, pomagamy w kontaktach z instytucjami, organizujemy pomoc medyczną, towarzyszymy w rozwiązywaniu codziennych problemów, prowadzimy rozmowy i mediacje dotyczące poprawy warunków życia i przyszłości tej społeczności. Naszym podstawowym założeniem, na którym opieramy swoją pracę, jest realny kontakt z członkami społeczności romskiej, bazujący na wzajemnym zrozumieniu, dyskusji i szacunku.

Czujemy obowiązek stanąć za grupą osób, które nie mają dokąd się wyprowadzić, nie posiadają środków do życia, a tym bardziej środków, które umożliwiałyby im walkę o swoje prawa. Chciałybyśmy, aby Romowie mieli szansę bronić się podczas procesu, a sam proces wykorzystać do rozpoczęcia mediacji z władzami miasta, aby podjęły rzeczywiste działania na rzecz poprawy sytuacji tej grupy.

Pomóżmy Romom walczyć o swoje prawa!

Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na zapłacenie prawnikom, którzy bronią Romów w sądzie.

Więcej informacji, a także lista wspierających nas artystów w WYDARZENIU na portalu FB.