Menu

Izolda Kwiek

W piątek, dnia 21 lutego, odbyła się trzecia rozprawa w procesie wytoczonym przez Gminę Wrocław społeczności Romów rumuńskich z Wrocławia.

Sąd rozpatrywał wniosek Stowarzyszenia Nomada o wstąpienie do postępowania jako podmiot na prawach strony http://roma.nomada.info.pl/aktualnosci/item/350-oswiadczenie-nomady

Sąd wniosek oddalił. Sędzia Aleksandra Kędziora uzasadniła decyzję m.in tym, że sprawa Romów nie dotyczy praw człowieka a jedynie eksmisji z miejskiego gruntu.

 W swoim wniosku stowarzyszenie Nomada zwróciło uwagę na konieczność powołania tłumacza języka romani. Taki wniosek już dwukrotnie został oddalony przez sąd.

Wczorajsza decyzja sądu nie jest ostateczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można wnioskować o jej pisemne uzasadnienie i się od niej odwołać.

Na sali sądowej była obecna Izolda Kwiek, tłumaczka języka romani, która specjalnie przybyła na rozprawę do Wrocławia. W wypadku przychylenia się do wniosku o powołanie tłumacza z języka romani, Izolda Kwiek gotowa była podjąć się tłumaczenia. Byłoby to nie tylko tłumaczenie na pierwszy język, którym posługują się Romowie. Zapewnienie tłumacza kulturowego umożliwiłoby pozwanym Romom zrozumieć język używany w procesie. Takie tłumaczenie pozwala również na pełne zrozumienie przesłuchiwanych Romów.

Zgodnie z artykułem 61 Kodeksu Postępowania Cywilnego “organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, przystąpić do niej w toczącym się postępowaniu.” Stowarzyszenie Nomada w swoim wniosku powołało się na “ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli”(Art. 61.§ 1, punkt 5)

Sąd nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy. Najprawdopodobniej odbędzie się ona w maju.