Menu

W październiku w ramach projektu "Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wrocław”, który NOMADA realizuje we współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, została przeprowadzona seria szkoleń ze społecznością Romów rumuńskich z Wrocławia. Szkolenia zostały oparte o wytłumaczenie praw i obowiązków Romów jak i przedstawicieli instytucji porządku publicznego (policja, straż miejska). Celem szkoleń było zwrócenie uwagi na sankcje, jakie nakłada prawo na osoby żebrzące, a także prawa przynależne osobom zatrzymywanym w celu przeszukania.

Poniżej treść materiału szkoleniowego, która została przekazana osobom ze społeczności romskiej:

Art. 58. Kodeks Wykroczeń

1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności

Art. 104. Kodeks Wykroczeń

Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przeszukanie : Zgodnie z artykułem 44 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przeszukania zatrzymanej osoby nie można dokonać bez postanowienia prokuratora lub sądu. W przypadku niecierpiącym zwłoki, należy zwrócić się do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby przeszukiwanej należy w ciągu 14 doręczyć tej osobie treść postanowienia o przeszukaniu. Organ przeszukujący powinien także pouczyć zatrzymaną osobę o wykonywanych czynnościach.

Osoba zatrzymana przez Straż Miejską lub Policję ma prawo wnosić o sporządzenie protokołu z przeprowadzanej kontroli.

Informacje na temat przeprowadzonych szkoleń zostały przekazane policji i straży miejskiej we Wrocławiu.